Zimbra Mail

Centos 7 üzerine Zimbra 8.8.12 Kurulumu

Centos 7 üzerine Zimbra 8.8.12 Kurulumu 2

Translate This Page:

Select your language: 

Bu konu ile daha önce Ubuntu Server için yazmış olduğum bir makale serisi bulunuyor bu makalede Centos üzerine Zimbra mail server kurulumunun nasıl yapıldığını inceliyor olacağız. Eğer Daha önceki makaleleri incelemek isterseniz aşağıdaki linklere göz atabilirsiniz.

Centos 7 üzerine Zimbra 8.8.12 Kurulumu 3

İlk olarak Serverımızın EPEL(Extra Packages for Enterprise Linux) Yum deposunu güncelliyoruz.

#Eğer Repo bağlantısı yoksa aşağıdaki komutu çalışıtırıyoruz.
[root@root~]# rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
[root@root~]# yum repolist

# Çıktımız aşağıdaki gibi olacaktır.
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: mirror.radoreservers.com
 * epel: ftp.wrz.de
 * extras: mirror.muvhost.com
 * updates: mirror.muvhost.com
repo id                repo name                              status
base/7/x86_64             CentOS-7 - Base                           10,019
epel/x86_64              Extra Packages for Enterprise Linux 7 - x86_64            13,016
extras/7/x86_64            CentOS-7 - Extras                            382
updates/7/x86_64           CentOS-7 - Updates                          1,477
repolist: 24,894
[root@cacti ~]#sudo yum install epel-release -y

#Sistem güncellemesini gerçekleştirin ve sistemi yeniden başlatarak sistem değişikliklerini uygulayın
[root@root~]#sudo yum update -y && sudo shutdown -r now

Kurulum yaptığım topoloji en basit hali ile aşağıdaki gibidir.

Centos 7 üzerine Zimbra 8.8.12 Kurulumu 4

Ön Hazırlıklarımızı tamamladığımıza göre kuruluma başlayabiliriz.

Gerekli paket kurulumları

Disable Postfix MTA

Centos Serverları üzerinde default olarak gelen postfix MTA(Mail transfer Agent ) servisimiz bulunmakta zimbra mail server kurlumunda zimbranın kendisine ait bir MTA servisi bulunmaktadır ve bu iki servis paralel çalışamayacağı için centos ile gelen MTA yı durdurum sistemimizde kaldırıyoruz.

[root@zimbra01]# systemctl stop postfix
[root@zimbra01]# systemctl disable postfix
[root@zimbra01]# yum remove postfix

Hostname ve Host Dosyası düzenleme

Zimbra Makinemiz için hostname Belirliyoruz.

[root@mail ~]# echo "IPADRESİNİZ mail.alanadi.com mail" >> /etc/hosts
[root@mail ~]# echo "192.168.1.20 mail.systembox.local mail" >> /etc/hosts

Editleyerek yapmak isterseniz.

[root@mail ~]# nano /etc/hosts

==============Çıktı===============

127.0.0.1  localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1     localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.1.20   mail.systembox.local mail

DNS kayıtlarının yapılması

Bu bölüm oldukça önemli eğer buradaki Mx ve A kayıtları doğru girilmemiş ise zimbra kurulumu başlatmayacaktır.

Eğer Yapınızda AD sunucunuz varsa ve DNS’i  içerde yönetiyorsanız aşağıdaki gibi kaydınızı DNS server’a girebilirsiniz.

Centos 7 üzerine Zimbra 8.8.12 Kurulumu 5

Eğer bu işlemi Hosting Panelinden yapıyorsanız  domain Select Record Type kısmına Ekleyin;

1) A Kaydı: Enter Name: mail – Enter IP Address: 88.88.88.88(şirketinizin public ip adresi)
2) MX Kaydı: Enter Hostname: mail.systembox.com – Enter Priority: 1

Aşağıda örnek bir DNS kaydı bulabilirsiniz sizde kendi domain adresiniz için bu kayıtları oluşturmalısınız.

Centos 7 üzerine Zimbra 8.8.12 Kurulumu 6

Mx ve A kaydının kontrollerini sağlıyoruz.

[root@mail ~]# dig -t A mail.systembox.local
[root@mail ~]# dig -t MX systembox.local

Centos 7 üzerine Zimbra 8.8.12 Kurulumu 7

Centos 7 üzerine Zimbra 8.8.12 Kurulumu 8

Selinux devre dışı bırakma

[root@mail]# sestatus  

#SELinux permissive moda alınır.
[root@mail]# sed -i ‘s/SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive/g’ /etc/selinux/config

=============Tamamen Devre dışı bırakılmak istenirse============
[root@mail]# nano /etc/sysconfig/selinux 
SELINUX=disabled
#İşlemin aktif olması için restart zorunludur.
[root@mail]#reboot

Firewall Yapılandırması

Burada 2 seçeneğiniz var Firewall ı devre dışı bırakabilirsiniz yada zimbra serverımızın kullandığı tüm portlara kural yazabilirsiniz.

Eğer Firewall’ı devre dışı brakmak isterseniz

[root@mail]# systemctl stop iptables
[root@mail]# systemctl disable iptables
[root@mail]# systemctl stop firewalld
[root@mail]# systemctl disable firewalld

Eğer Güvenli bir şekilde sadece ilgili portlara izin vermek isterseniz. Bu noktada zimbra birtakım portlar kullanıyor buadresten detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Standard Zimbra ports

SMTP 25 tcp Public
HTTP 80 tcp should probably be limited by a firewall to your local network only
POP3 110 tcp should probably be limited by a firewall to your local network only
IMAP 143 tcp should probably be limited by a firewall to your local network only
LDAP 389 tcp should probably be limited by a firewall to your local network only
HTTPS 443 tcp Public
SMTPS 465 tcp Public
SMTP Submission 587 tcp Public
IMAPS 993 tcp Public
POP3S 995 tcp Public
(Admin Interface) 7071 tcp should probably be limited by a firewall to your local network only
SOAP Auth 7073 tcp should probably be limited by a firewall to your local network only
LMTP 7025 tcp should probably be limited by a firewall to your local network only

Eğer Port bazlı izin vermek isterseniz aşağıdaki komutları kullanarak FW izinlerini verebilirsiniz.

[root@mail]# firewall-cmd --permanent --add-port={25,80,110,143,443,389,465,587,993,995,5222,5223,9071,7071,7072,7073,8443}/tcp
success
[root@mail]# firewall-cmd --reload
success
[root@mail ~]#

Alternatif olarak yukarıdaki komut satırı ile aynı işi görecek şekilde servis bazlıda FW kuralı yazıla bilmekte bunun için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

[root@mail ~]# sudo firewall-cmd --add-service={http,https,smtp,smtps,imap,imaps,pop3,pop3s} --permanent 
[root@mail ~]# sudo firewall-cmd --add-port 7071/tcp --permanent 
[root@mail ~]# sudo firewall-cmd -add-port 8443/tcp --permanent 
[root@mail ~]# firewall-cmd --reload 
success 
[root@mail ~]#

Yazılan FW kurallarını aşağıdaki komut ile görüntüleyebilirsiniz.

[root@mail]# sudo firewall-cmd --list-all
public
target: default
icmp-block-inversion: no
interfaces:
sources:
services: dhcpv6-client http https imap imaps pop3 pop3s smtp smtps snmp ssh
ports: 7071/tcp 8443/tcp
...

Zimbra için gerekli paketler

Aşağıdaki komutla gerekli paket kurulumlarını yapıyoruz.

[root@mail]# yum -y install perl-core unzip libaio nmap-ncat sysstat openssh-clients wget

Zimbra paket download

Buradaki adresten zimbranın son versiyonunu indiriyoruz.

[root@mail]# cd \
[root@mail]# https://files.zimbra.com/downloads/8.8.12_GA/zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002.tgz

[root@mail]# tar xzf zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002.tgz 
[root@mail]# cd zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002.tgz
[root@mail zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002.tgz]# ./install.sh

Buraya kadar yaptığımız işlem çıktısı aşağıdaki gibidir.

[root@mail ~]# sestatus
SELinux status:         disabled
[root@mail ~]# systemctl status iptables.service
● iptables.service - IPv4 firewall with iptables
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iptables.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: inactive (dead)
[root@mail ~]# systemctl status postfix.service
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postfix.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: inactive (dead)
[root@mail ~]# systemctl status sendmail.service
Unit sendmail.service could not be found.
[root@mail ~]# systemctl status sendmail.service
Unit sendmail.service could not be found.
[root@mail ~]# systemctl status firewalld.service
● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; disabled; vendor preset: enabled)
  Active: inactive (dead)
   Docs: man:firewalld(1)
[root@mail ~]# clear
[root@mail ~]# wget https://files.zimbra.com/downloads/8.8.12_GA/zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002.tgz
--2019-07-05 09:40:34-- https://files.zimbra.com/downloads/8.8.12_GA/zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002.tgz
Resolving files.zimbra.com (files.zimbra.com)... 52.85.241.195
Connecting to files.zimbra.com (files.zimbra.com)|52.85.241.195|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 254480139 (243M) [binary/octet-stream]
Saving to: ‘zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002.tgz’

100%[===================================================================================================================>] 254,480,139 2.50MB/s  in 96s

2019-07-05 09:42:10 (2.53 MB/s) - ‘zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002.tgz’ saved [254480139/254480139]

[root@mail ~]# tar -zxvf zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002.tgz
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/bin/
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/bin/checkLicense.pl
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/bin/checkService.pl
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/bin/get_plat_tag.sh
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/bin/zmValidateLdap.pl
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/bin/zmdbintegrityreport
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/data/
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/data/versions-init.sql
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/admin.pdf
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/Fedora Server Config.pdf
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/Import_Wizard_Outlook.pdf
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/Migration_Exch_Admin.pdf
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/MigrationWizard_Domino.pdf
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/MigrationWizard.pdf
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/OSmultiserverinstall.pdf
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/quick_start.pdf
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/RNZCSO_2005Beta.pdf
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/User Instructions for ZCS Import Wizard.pdf
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/Zimbra iCalendar Migration Guide.pdf
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/en_US/zimbra_user_guide.pdf
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/docs/zcl.txt
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/lib/
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/lib/jars/
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-apache-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64-20190329045002.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-core-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64-20190329045002.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-dnscache-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64-20190329045002.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-imapd-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64-20190329045002.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-ldap-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64-20190329045002.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-logger-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64-20190329045002.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-mta-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64-20190329045002.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-proxy-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64-20190329045002.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-snmp-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64-20190329045002.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-spell-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64-20190329045002.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-store-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64-20190329045002.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-common-core-jar-8.8.12.1553847719-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-common-core-libs-8.8.12.1552967720-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-common-mbox-conf-8.8.12.1552977309-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-common-mbox-conf-attrs-8.8.12.1537865556-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-common-mbox-conf-msgs-8.8.12.1539627833-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-common-mbox-conf-rights-8.8.12.1487328490-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-common-mbox-db-8.8.12.1552977309-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-common-mbox-docs-8.8.12.1552677786-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-common-mbox-native-lib-8.8.12.1521095672-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-mbox-admin-console-war-8.8.12.1545138776-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-mbox-conf-8.8.12.1539627833-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-mbox-service-8.8.12.1553847719-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-mbox-store-libs-8.8.12.1552967720-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-mbox-war-8.8.12.1553847719-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-mbox-webclient-war-8.8.12.1552555301-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/packages/zimbra-timezone-data-1.0.1+1545139791-1.r7.x86_64.rpm
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/util/
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/util/modules/
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/util/modules/getconfig.sh
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/util/modules/packages.sh
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/util/modules/postinstall.sh
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/util/addUser.sh
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/util/globals.sh
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/util/utilfunc.sh
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/README.txt
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/install.sh
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/readme_binary_en_US.txt
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/.BUILD_TYPE
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/.BUILD_NUM
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/.BUILD_PLATFORM
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/.BUILD_RELEASE_NO
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/.BUILD_RELEASE_CANDIDATE
zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/.BUILD_TIME_STAMP
[root@mail ~]# cd zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002/
[root@mail zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002]# ./install.sh

Zimbra paket kurulum çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

[root@mail zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002]# ./install.sh

Operations logged to /tmp/install.log.WuYwnCDc
Checking for existing installation...
  zimbra-drive...NOT FOUND
  zimbra-imapd...NOT FOUND
  zimbra-patch...NOT FOUND
  zimbra-mta-patch...NOT FOUND
  zimbra-proxy-patch...NOT FOUND
  zimbra-license-tools...NOT FOUND
  zimbra-license-extension...NOT FOUND
  zimbra-network-store...NOT FOUND
  zimbra-network-modules-ng...NOT FOUND
  zimbra-chat...NOT FOUND
  zimbra-talk...NOT FOUND
  zimbra-ldap...NOT FOUND
  zimbra-logger...NOT FOUND
  zimbra-mta...NOT FOUND
  zimbra-dnscache...NOT FOUND
  zimbra-snmp...NOT FOUND
  zimbra-store...NOT FOUND
  zimbra-apache...NOT FOUND
  zimbra-spell...NOT FOUND
  zimbra-convertd...NOT FOUND
  zimbra-memcached...NOT FOUND
  zimbra-proxy...NOT FOUND
  zimbra-archiving...NOT FOUND
  zimbra-core...NOT FOUND


----------------------------------------------------------------------
PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE.
SYNACOR, INC. ("SYNACOR") WILL ONLY LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU IF YOU
FIRST ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT. BY DOWNLOADING OR INSTALLING
THE SOFTWARE, OR USING THE PRODUCT, YOU ARE CONSENTING TO BE BOUND BY
THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE PRODUCT.

License Terms for this Zimbra Collaboration Suite Software:
https://www.zimbra.com/license/zimbra-public-eula-2-6.html
----------------------------------------------------------------------Do you agree with the terms of the software license agreement? [N] Y

Use Zimbra's package repository [Y] y

Importing Zimbra GPG key

Configuring package repository

Checking for installable packages

Found zimbra-core (local)
Found zimbra-ldap (local)
Found zimbra-logger (local)
Found zimbra-mta (local)
Found zimbra-dnscache (local)
Found zimbra-snmp (local)
Found zimbra-store (local)
Found zimbra-apache (local)
Found zimbra-spell (local)
Found zimbra-memcached (repo)
Found zimbra-proxy (local)
Found zimbra-drive (repo)
Found zimbra-imapd (local)
Found zimbra-patch (repo)
Found zimbra-mta-patch (repo)
Found zimbra-proxy-patch (repo)


Select the packages to install

Install zimbra-ldap [Y] y

Install zimbra-logger [Y] y 

Install zimbra-mta [Y] y 

Install zimbra-dnscache [Y] y

Install zimbra-snmp [Y] y

Install zimbra-store [Y] y

Install zimbra-apache [Y] y

Install zimbra-spell [Y] y

Install zimbra-memcached [Y] y

Install zimbra-proxy [Y] y

Install zimbra-drive [Y] y

Install zimbra-imapd (BETA - for evaluation only) [N] y

Install zimbra-chat [Y] y
Checking required space for zimbra-core
Checking space for zimbra-store
Checking required packages for zimbra-store
zimbra-store package check complete.

Installing:
  zimbra-core
  zimbra-ldap
  zimbra-logger
  zimbra-mta
  zimbra-dnscache
  zimbra-snmp
  zimbra-store
  zimbra-apache
  zimbra-spell
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy
  zimbra-drive
  zimbra-imapd
  zimbra-patch
  zimbra-mta-patch
  zimbra-proxy-patch
  zimbra-chat

The system will be modified. Continue? [N] y

Beginning Installation - see /tmp/install.log.WuYwnCDc for details...

             zimbra-core-components will be downloaded and installed.
              zimbra-timezone-data will be installed.
             zimbra-common-core-jar will be installed.
             zimbra-common-mbox-conf will be installed.
          zimbra-common-mbox-conf-attrs will be installed.
          zimbra-common-mbox-conf-msgs will be installed.
         zimbra-common-mbox-conf-rights will be installed.
              zimbra-common-mbox-db will be installed.
             zimbra-common-mbox-docs will be installed.
          zimbra-common-mbox-native-lib will be installed.
             zimbra-common-core-libs will be installed.
                   zimbra-core will be installed.
             zimbra-ldap-components will be downloaded and installed.
                   zimbra-ldap will be installed.
                  zimbra-logger will be installed.
              zimbra-mta-components will be downloaded and installed.
                   zimbra-mta will be installed.
           zimbra-dnscache-components will be downloaded and installed.
                 zimbra-dnscache will be installed.
             zimbra-snmp-components will be downloaded and installed.
                   zimbra-snmp will be installed.
             zimbra-store-components will be downloaded and installed.
            zimbra-jetty-distribution will be downloaded and installed.
                zimbra-mbox-conf will be installed.
                 zimbra-mbox-war will be installed.
               zimbra-mbox-service will be installed.
            zimbra-mbox-webclient-war will be installed.
          zimbra-mbox-admin-console-war will be installed.
             zimbra-mbox-store-libs will be installed.
                  zimbra-store will be installed.
            zimbra-apache-components will be downloaded and installed.
                  zimbra-apache will be installed.
             zimbra-spell-components will be downloaded and installed.
                  zimbra-spell will be installed.
                zimbra-memcached will be downloaded and installed.
             zimbra-proxy-components will be downloaded and installed.
                  zimbra-proxy will be installed.
                  zimbra-drive will be downloaded and installed (later).
                  zimbra-imapd will be installed.
                  zimbra-patch will be downloaded and installed (later).
                zimbra-mta-patch will be downloaded and installed.
               zimbra-proxy-patch will be downloaded and installed (later).
                   zimbra-chat will be downloaded and installed (later).

Downloading packages (12):
  zimbra-core-components
  zimbra-ldap-components
  zimbra-mta-components
  zimbra-dnscache-components
  zimbra-snmp-components
  zimbra-store-components
  zimbra-jetty-distribution
  zimbra-apache-components
  zimbra-spell-components
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy-components
  zimbra-mta-patch
   ...done

Removing /opt/zimbra
Removing zimbra crontab entry...done.
Cleaning up zimbra init scripts...done.
Cleaning up /etc/security/limits.conf...done.

Finished removing Zimbra Collaboration Server.


Installing repo packages (12):
  zimbra-core-components
  zimbra-ldap-components
  zimbra-mta-components
  zimbra-dnscache-components
  zimbra-snmp-components
  zimbra-store-components
  zimbra-jetty-distribution
  zimbra-apache-components
  zimbra-spell-components
  zimbra-memcached
  zimbra-proxy-components
  zimbra-mta-patch
   ...done

Installing local packages (27):
  zimbra-timezone-data
  zimbra-common-core-jar
  zimbra-common-mbox-conf
  zimbra-common-mbox-conf-attrs
  zimbra-common-mbox-conf-msgs
  zimbra-common-mbox-conf-rights
  zimbra-common-mbox-db
  zimbra-common-mbox-docs
  zimbra-common-mbox-native-lib
  zimbra-common-core-libs
  zimbra-core
  zimbra-ldap
  zimbra-logger
  zimbra-mta
  zimbra-dnscache
  zimbra-snmp
  zimbra-mbox-conf
  zimbra-mbox-war
  zimbra-mbox-service
  zimbra-mbox-webclient-war
  zimbra-mbox-admin-console-war
  zimbra-mbox-store-libs
  zimbra-store
  zimbra-apache
  zimbra-spell
  zimbra-proxy
  zimbra-imapd
   ...done

Installing extra packages (4):
  zimbra-drive
  zimbra-patch
  zimbra-proxy-patch
  zimbra-chat
   ...done

Running Post Installation Configuration:
Operations logged to /tmp/zmsetup.20190705-095511.log
Installing LDAP configuration database...done.
Setting defaults...   MX: mail.systembox.local (192.168.1.20)

    Interface: 127.0.0.1
    Interface: ::1
    Interface: 192.168.1.20
    Interface: 192.168.122.1
        192.168.1.20
        192.168.1.20
        192.168.1.20
done.
Checking for port conflicts
Port conflict detected: 53 (zimbra-dnscache)
Port conflicts detected! - Press Enter/Return key to continue

Main menu

  1) Common Configuration:
  2) zimbra-ldap:               Enabled
  3) zimbra-logger:              Enabled
  4) zimbra-mta:               Enabled
  5) zimbra-dnscache:             Enabled
  6) zimbra-snmp:               Enabled
  7) zimbra-store:              Enabled
    +Create Admin User:          yes
    +Admin user to create:         admin@mail.systembox.local
******* +Admin Password            UNSET
    +Anti-virus quarantine user:      virus-quarantine.tpr3bc3hsv@mail.systembox.local
    +Enable automated spam training:    yes
    +Spam training user:          spam.cefwo2ovx@mail.systembox.local
    +Non-spam(Ham) training user:     ham.zagj4i3c1o@mail.systembox.local
    +SMTP host:              mail.systembox.local
    +Web server HTTP port:         8080
    +Web server HTTPS port:        8443
    +Web server mode:           https
    +IMAP server port:           7143
    +IMAP server SSL port:         7993
    +POP server port:           7110
    +POP server SSL port:         7995
    +Use spell check server:        yes
    +Spell server URL:           http://mail.systembox.local:7780/aspell.php
    +Enable version update checks:     TRUE
    +Enable version update notifications: TRUE
    +Version update notification email:  admin@mail.systembox.local
    +Version update source email:     admin@mail.systembox.local
    +Install mailstore (service webapp):  yes
    +Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

  8) zimbra-spell:              Enabled
  9) zimbra-proxy:              Enabled
 10) zimbra-imapd:              Enabled
 11) Default Class of Service Configuration:
  s) Save config to file
  x) Expand menu
  q) Quit

Address unconfigured (**) items (? - help) 7 


Store configuration

  1) Status:                 Enabled
  2) Create Admin User:            yes
  3) Admin user to create:          admin@mail.systembox.local
** 4) Admin Password              UNSET
  5) Anti-virus quarantine user:       virus-quarantine.tpr3bc3hsv@mail.systembox.local
  6) Enable automated spam training:     yes
  7) Spam training user:           spam.cefwo2ovx@mail.systembox.local
  8) Non-spam(Ham) training user:       ham.zagj4i3c1o@mail.systembox.local
  9) SMTP host:                mail.systembox.local
 10) Web server HTTP port:          8080
 11) Web server HTTPS port:          8443
 12) Web server mode:             https
 13) IMAP server port:            7143
 14) IMAP server SSL port:          7993
 15) POP server port:             7110
 16) POP server SSL port:           7995
 17) Use spell check server:         yes
 18) Spell server URL:            http://mail.systembox.local:7780/aspell.php
 19) Enable version update checks:      TRUE
 20) Enable version update notifications:   TRUE
 21) Version update notification email:    admin@mail.systembox.local
 22) Version update source email:       admin@mail.systembox.local
 23) Install mailstore (service webapp):   yes
 24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

Select, or 'r' for previous menu [r] 4
Password for admin@mail.systembox.local (min 6 characters): [WZzyHC0e] **zimbraparola**

Store configuration

  1) Status:                 Enabled
  2) Create Admin User:            yes
  3) Admin user to create:          admin@mail.systembox.local
  4) Admin Password              set
  5) Anti-virus quarantine user:       virus-quarantine.tpr3bc3hsv@mail.systembox.local
  6) Enable automated spam training:     yes
  7) Spam training user:           spam.cefwo2ovx@mail.systembox.local
  8) Non-spam(Ham) training user:       ham.zagj4i3c1o@mail.systembox.local
  9) SMTP host:                mail.systembox.local
 10) Web server HTTP port:          8080
 11) Web server HTTPS port:          8443
 12) Web server mode:             https
 13) IMAP server port:            7143
 14) IMAP server SSL port:          7993
 15) POP server port:             7110
 16) POP server SSL port:           7995
 17) Use spell check server:         yes
 18) Spell server URL:            http://mail.systembox.local:7780/aspell.php
 19) Enable version update checks:      TRUE
 20) Enable version update notifications:   TRUE
 21) Version update notification email:    admin@mail.systembox.local
 22) Version update source email:       admin@mail.systembox.local
 23) Install mailstore (service webapp):   yes
 24) Install UI (zimbra,zimbraAdmin webapps): yes

Select, or 'r' for previous menu [r]r
 Main menu

  1) Common Configuration:
  2) zimbra-ldap:               Enabled
  3) zimbra-logger:              Enabled
  4) zimbra-mta:               Enabled
  5) zimbra-dnscache:             Enabled
  6) zimbra-snmp:               Enabled
  7) zimbra-store:              Enabled
  8) zimbra-spell:              Enabled
  9) zimbra-proxy:              Enabled
 10) zimbra-imapd:              Enabled
 11) Default Class of Service Configuration:
  s) Save config to file
  x) Expand menu
  q) Quit

*** CONFIGURATION COMPLETE - press 'a' to apply
Select from menu, or press 'a' to apply config (? - help) a
Save configuration data to a file? [Yes] Yes
Save config in file: [/opt/zimbra/config.20284]
Saving config in /opt/zimbra/config.20284...done.
The system will be modified - continue? [No] yes
Operations logged to /tmp/zmsetup.20190705-095511.log
Setting local config values...done.
Initializing core config...Setting up CA...done.
Deploying CA to /opt/zimbra/conf/ca ...done.
Creating SSL zimbra-imapd certificate...done.
Creating new zimbra-store SSL certificate...done.
Creating new zimbra-ldap SSL certificate...done.
Creating new zimbra-mta SSL certificate...done.
Creating new zimbra-proxy SSL certificate...done.
Installing mailboxd SSL certificates...done.
Installing imapd SSL certificates...done.
Installing MTA SSL certificates...done.
Installing LDAP SSL certificate...done.
Installing Proxy SSL certificate...done.
Initializing ldap...done.
Setting replication password...done.
Setting Postfix password...done.
Setting amavis password...done.
Setting nginx password...done.
Setting BES searcher password...done.
Creating server entry for mail.systembox.local...done.
Setting Zimbra IP Mode...done.
Saving CA in ldap...done.
Saving SSL Certificate in ldap...done.
Setting spell check URL...done.
Setting service ports on mail.systembox.local...done.
Setting zimbraFeatureTasksEnabled=TRUE...done.
Setting zimbraFeatureBriefcasesEnabled=TRUE...done.
Checking current setting of zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Querying LDAP for other mailstores
Searching LDAP for reverseProxyLookupTargets...done.
Adding mail.systembox.local to zimbraReverseProxyAvailableLookupTargets
Setting Master DNS IP address(es)...done.
Setting DNS cache tcp lookup preference...done.
Setting DNS cache udp lookup preference...done.
Setting DNS tcp upstream preference...done.
Updating zimbraLDAPSchemaVersion to version '1537783098'
Setting TimeZone Preference...done.
Disabling strict server name enforcement on mail.systembox.local...done.
Initializing mta config...done.
Setting services on mail.systembox.local...done.
Adding mail.systembox.local to zimbraMailHostPool in default COS...done.
Creating domain mail.systembox.local...done.
Setting default domain name...done.
Creating domain mail.systembox.local...already exists.
Creating admin account admin@mail.systembox.local...done.
Creating root alias...done.
Creating postmaster alias...done.
Creating user spam.cefwo2ovx@mail.systembox.local...done.
Creating user ham.zagj4i3c1o@mail.systembox.local...done.
Creating user virus-quarantine.tpr3bc3hsv@mail.systembox.local...done.
Setting spam training and Anti-virus quarantine accounts...done.
Initializing store sql database...done.
Setting zimbraSmtpHostname for mail.systembox.local...done.
Configuring SNMP...done.
Setting up syslog.conf...done.
Enabling IMAP protocol for zimbra-imapd service...done.
Enabling IMAPS protocol for zimbra-imapd service...done.
Starting servers...done.
Installing common zimlets...
    com_zimbra_adminversioncheck...done.
    com_zimbra_attachcontacts...done.
    com_zimbra_attachmail...done.
    com_zimbra_bulkprovision...done.
    com_zimbra_cert_manager...done.
    com_zimbra_clientuploader...done.
    com_zimbra_date...done.
    com_zimbra_email...done.
    com_zimbra_mailarchive...done.
    com_zimbra_phone...done.
    com_zimbra_proxy_config...done.
    com_zimbra_srchhighlighter...done.
    com_zimbra_tooltip...done.
    com_zimbra_url...done.
    com_zimbra_viewmail...done.
    com_zimbra_webex...done.
    com_zimbra_ymemoticons...done.
    com_zextras_drive_open...done.
    com_zextras_chat_open...done.
Finished installing common zimlets.
Restarting mailboxd...done.
Creating galsync account for default domain...done.

You have the option of notifying Zimbra of your installation.
This helps us to track the uptake of the Zimbra Collaboration Server.
The only information that will be transmitted is:
    The VERSION of zcs installed (8.8.12_GA_3794_RHEL7_64)
    The ADMIN EMAIL ADDRESS created (admin@mail.systembox.local)

Notify Zimbra of your installation? [Yes] Yes

Notifying Zimbra of installation via http://www.zimbra.com/cgi-bin/notify.cgi?VER=8.8.12_GA_3794_RHEL7_64&MAIL=admin@mail.systembox.local

Notification complete

Checking if the NG started running...done.
Setting up zimbra crontab...done.


Moving /tmp/zmsetup.20190705-095511.log to /opt/zimbra/log


Configuration complete - press return to exit


[root@mail zcs-8.8.12_GA_3794.RHEL7_64.20190329045002]#

“Notify Zimbra of your installation? and if has been appear Configuration complete – press return to exit sorusuna” “Yes” diyerek cevap veriyoruz ve kurulumu tamamlıyoruz.

zimbra Server kurulumunu tamamladık  şimdi zimbra serverımızın servislerinin kontrolünü yapalım.

[root@mail ~]# su - zimbra
Last login: Wed Jul 10 03:19:03 +03 2019
[zimbra@mail ~]$ zmcontrol status
Host mail.systembox.local
    amavis         Running
    antispam        Running
    antivirus        Running
    dnscache        Running
    imapd          Running
    ldap          Running
    logger         Running
    mailbox         Running
    memcached        Running
    mta           Running
    opendkim        Running
    proxy          Running
    service webapp     Running
    snmp          Running
    spell          Running
    stats          Running
    zimbra webapp      Running
    zimbraAdmin webapp   Running
    zimlet webapp      Running
    zmconfigd        Running
[zimbra@mail ~]$

Tüm servislerimiz running modda olduğuna göre artık web adresimiz üzerinden zimbra serverımıza erişebiliriz.

====Admin Panele erişim için ====
https://alanadı.com:7071
https://mail.systembox.local/7071
https://192.168.1.20/7071

====Web Mail erişimi için ====
https://mail.systembox.local/
https://192.168.1.20/

Centos 7 üzerine Zimbra 8.8.12 Kurulumu 9

Centos 7 üzerine Zimbra 8.8.12 Kurulumu 10

Serdar Bayram

Bu yazı blog üzerinde Serdar Bayram tarafından hazırlanıp paylaşılmıştır. 2009 yılında açılan blogum kısa zaman içerisinde paylasımları ile dikkat cekip büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştur.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Merhabalar kurulum bütün adımlarını gerçekleştirdim.

  Gmail,Hotmail vb. sistemlere mail atabiliyorum ancak

  mail-tester.com
  mailgenius.com

  e-posta test servislerini gönderdiğimde kuyrukta bekliyor. bu sorun neden olabilir bu konuda yardımcı olabilirmisin.

  1. Merhaba ,
   burada giden mail loglarına bakıp buradaki hata koduna bakılması gerekir kontrollerinizi bu yönde sağlayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu